«Powrót

TAX FREE

TAX FREE

TAX FREE

Pprzypominamy podmiotom dokonującym sprzedaży towarów w ramach systemu TAX FREE, zasady prawne regulujące obrót towarowy w obrębie procedur TAX FREE i eksportu towarów.

System zwrotu VAT dla podróżnych, tj. system TAX FREE regulowany przepisami art. 126-130 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) dotyczy towarów zakupionych przez podróżnego, czyli osobę fizyczną niemającą stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, uprawnionych do tego sprzedawców, jeżeli towary te:

  • w stanie nienaruszonym zostały wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym podróżnego,
  • zostały nabyte i wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej w ilościach wskazujących na ich konsumpcyjne, a nie handlowe przeznaczenie.

W przypadku, gdy dokonano sprzedaży podróżnym towarów w ilościach wskazujących na przeznaczenie handlowe, wywóz tych towarów nie będzie potwierdzany przez organy celne na dokumentach TAX FREE.

Dostawa i wywóz towarów, których ilość wskazuje na charakter inny niż detaliczny (prywatny, osobisty) podlegają zasadom ogólnym regulującym procedury eksportowe, zarówno w podatku VAT, jak i w przepisach celnych. W powyższym przypadku oraz gdy towary spełniają warunki określone przepisami celnymi dotyczącymi eksportu towarów, do wywozu tych towarów powinny być stosowane dokumenty określone przepisami celnymi, w tym Jednolity Dokument Administracyjny SAD. Wywóz takich towarów nie może być jednocześnie wywozem o charakterze okazjonalnym jakiego dokonuje podróżny, a zatem nie podlega przepisom regulującym system TAX FREE i nie może być poświadczony na dokumencie TAX FREE.

Powyższą informację sprzedawcy powinni każdorazowo przekazywać klientom nabywającym u nich towary w ramach systemu TAX FREE.