Sposoby przyjmowania i załatwiania skarg, petycje

  Sposoby przyjmowania i załatwiania skarg, petycje

  Sposoby przyjmowania i załatwiania skarg, petycje

  Rozpatrywanie skarg i wniosków w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie

  Skargi i wnioski są przyjmowane i rozpatrywane na podstawie przepisów Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

  Organy państwowe obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.


  Skargi i wnioski można wnosić:

  • bezpośrednio w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Lublinie przy ul. Szeligowskiego 24, 20-884 Lublin, na sali obsługi podatnika (parter):
  1.  we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania (7.15–15.15),
  2.  w każdy poniedziałek w godzinach od 15.15. do 17.00 (jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy - dniem przyjęć interesantów jest najbliższy dzień roboczy),
  • drogą pocztową na adres: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie, ul. Szeligowskiego 24, 20-884 Lublin,
  • faksem pod nr tel. (81) 452-23-06,
  • pocztą elektroniczną na adres mailowy: is@lb.mofnet.gov.pl,
  • elektroniczną skrzynką podawczą ePUAP

  Skargi i wnioski można również składać w każdej jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej podległej organizacyjnie Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie w godzinach urzędowania, wg zasad ich składania przewidzianych dla danej jednostki.
  Skargi oraz wnioski powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. Na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
  W przypadku ustnego wniesienia skargi lub wniosku wyznaczony pracownik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie sporządza protokół przyjęcia skargi lub wniosku, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

   

  Petycje

  1. Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

  2.Przedmiot petycji:

  Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

  3.Sposób składania petycji:

  Petycję można złożyć w następujący sposób:

  • przesłać listownie
  • przesłać faksem
  • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP,
  • złożyć w formie pisemnej bezpośrednio w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie w godzinach pracy Izby.

  Petycji nie można złożyć telefonicznie.

  4.Wymogi formalne petycji:
  Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów, oznaczenie adresata petycji, wskazanie przedmiotu petycji,
  • jeżeli petycja składana jest w formie pisemnej – podpis podmiotu wnoszącego petycję albo podpis osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję (w przypadku gdy podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów),
  • jeżeli petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

  5.Składanie petycji w interesie podmiotu trzeciego:

  Petycja może być składana w interesie podmiotu trzeciego za jego zgodą. W takim przypadku petycja powinna dodatkowo zawierać, oprócz spełnienia wymagań wymienionych w pkt 4:
  - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu trzeciego,
  - miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu trzeciego,
  - adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podmiotu trzeciego,
  - zgodę podmiotu trzeciego wyrażoną w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  6.Uwagi :

  O tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna.
  Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy podmiotu) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

   

  Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Izbę Administracji Skarbowej w Lublinie w 2016 roku

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie uprzejmie informuje, iż w roku 2016 nie wpłynęły do tut. Organu i nie były rozpatrywane sprawy na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123)

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.02.2017 Data publikacji: 24.02.2017 10:39 Data ostatniej modyfikacji: 05.07.2017 07:40
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Osoba publikująca: Magdalena Wierzejska Osoba modyfikująca: Bożena Birska-Gnyp
  Rejestr zmian