Przyjmowanie i załatwianie petycji

  Przyjmowanie i załatwianie petycji

  Przyjmowanie i załatwianie petycji

  1. Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

  2.Przedmiot petycji:

  Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

  3.Sposób składania petycji:

  Petycję można złożyć w następujący sposób:

  • przesłać listownie
  • przesłać faksem
  • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP,
  • złożyć w formie pisemnej bezpośrednio w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie w godzinach pracy Izby.

  Petycji nie można złożyć telefonicznie.

  4.Wymogi formalne petycji:
  Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów, oznaczenie adresata petycji, wskazanie przedmiotu petycji,
  • jeżeli petycja składana jest w formie pisemnej – podpis podmiotu wnoszącego petycję albo podpis osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję (w przypadku gdy podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów),
  • jeżeli petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

  5.Składanie petycji w interesie podmiotu trzeciego:

  Petycja może być składana w interesie podmiotu trzeciego za jego zgodą. W takim przypadku petycja powinna dodatkowo zawierać, oprócz spełnienia wymagań wymienionych w pkt 4:
  - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu trzeciego,
  - miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu trzeciego,
  - adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podmiotu trzeciego,
  - zgodę podmiotu trzeciego wyrażoną w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  6.Uwagi :

  O tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna.
  Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy podmiotu) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.02.2017 Data publikacji: 24.02.2017 10:39 Data ostatniej modyfikacji: 15.03.2017 09:16
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Osoba publikująca: Magdalena Wierzejska Osoba modyfikująca: Marcin Czajka