Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Lubelskim Urzędzie Celno-Skarbowym załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa. Właściwość rzeczowa i sposób załatwiania sprawa wynika w szczególności z przedstawionych poniżej przepisów.

   

  W sprawach celnych:

  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jednolity Dz.U.z 2018.508),
  • ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (tekst jednolity Dz.U.2018.167 ),
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952 /2013 ustanawiające Unijny Kodeks Celny,
  • rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego,
  • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952 /2013 ustanawiającego Unijny Kodeks Celny,
  • rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446
  • ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa ( tekst jednolity: Dz.U.2017.1050).


  W sprawach podatkowych:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U.2018),
  • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2017.1221 ze zm.),
  • ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity Dz. U. 2018.1114 ze zm.),
  • ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U.2018.165 ze zm.).


  W sprawach dotyczących transportu drogowego:

  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity w Dz.U.2017.2200 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U.2017. 708 ze zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz.U.2017.1257 ze zm.),


  W sprawach i karnych i karnych skarbowych:

  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Karny Skarbowy. (tekst jednolity Dz.U.2017.2226 ze zm.),
  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jednolity Dz. U. 2017.2204 ze zm.)
  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (tekst jednolity: Dz.U.2017.1904 z późn. zm.),


  Należy pamiętać, iż:

  1. W zakresie spraw administracyjnych obowiązuje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2018.1044 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).
  2. W zakresie ogólnych zasad postępowania w przypadku wpływu dokumentów, trybu postępowania z aktami w toku bieżącej pracy i ich obiegu, zapewniające tym samym jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania akt /sposób przyjmowania spraw/: zarządzenie  Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych (Dz.Urz.MRiF.2017.44).
  3. W sprawach skarg i wniosków stosuje się ustawe z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz.U.2017.1257), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U.2002.5.46).

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 31.01.2018 Data publikacji: 31.01.2018 12:13 Data ostatniej modyfikacji: 29.07.2019 10:59
  Autor: Marcin Czajka Osoba publikująca: Marcin Czajka Osoba modyfikująca: Monika Daniel
  Rejestr zmian