Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Urząd Skarbowy w Hrubieszowie (Urząd) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie.

  Data publikacji strony internetowej: 2017.03.01

  Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017.03.01

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów;
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  1. Niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia.
  2. Niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z wykresami w postaci graficznej, ale dołączono do nich pliki Excel lub Word zawierające dane w postaci alternatywnej.
  3. Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  4. Mogą zdarzyć się sporadyczne sytuacje, w których zdjęcia i grafiki nie mają opisów alternatywnych.
  5. Niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast.
  6. Strony nie wyświetlają się tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej).
  7. Po zmniejszeniu zawartości strony, strona nie mieści się w całości w oknie przeglądarki, istnieje konieczność przewijania w poziomie i pionie.
  8. Brak możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami.
  9. Zdarzają się elementy strony, po których poruszanie się klawiaturą jest utrudnione.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-23

  Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2020-07-23

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Jerzym Tudrynem, Urząd Skarbowy w Hrubieszowie, e-mail: jerzy.tudryn@mf.gov.pl, tel. +48 (84) 696 63 69.

  W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

  Żądanie powinno zawierać:

  1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
  2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
  3. sposób kontaktu.

  Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

  Urząd zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy Urząd odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

  Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  Dostępność architektoniczna

  Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej siedziby Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie znajdują się w zakładce Obsługa Osób Niepełnosprawnych.

  Ponadto w związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) Urząd rozszerzył w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem. Więcej informacji o na ten temat można w zakładce Obsługa Osób Niepełnosprawnych.

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 23.07.2020 Data publikacji: 23.07.2020 09:18 Data ostatniej modyfikacji: 21.10.2020 10:56
  Autor: Bożena Birska-Gnyp Osoba publikująca: Bożena Birska-Gnyp Osoba modyfikująca: Magdalena Wierzejska