Informacja nr 3/LUCS/2021 o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Służbie Celno-Skarbowej


08.06.2021 07:45

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Status: Zakończony

Typ pracy: Funkcjonariusz celno-skarbowy

Informacje szczegółowe


Numer: 3/LUCS/2021
Tytuł: Informacja nr 3/LUCS/2021 o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Służbie Celno-Skarbowej
Data publikacji: 08.06.2021 07:45
Termin składania ofert: 23.06.2021 11:59

Opis

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Informacjanr 3/LUCS/2021 o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Służbie Celno-Skarbowej

na 52 wolne etaty

Funkcjonariusz celno - skarbowy stoi przy drodze. W tle samochód służbowy.Funkcjonariusze w czasie akcji z bronią.Samochód służby celno - skarbowej.Defilada funkcjonariuszy służby celno - skarbowej.


Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania z zakresukontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów. Wykonują zadania wynikające z ustawy o grach hazardowych, związanych z udzielaniem koncesji i zezwoleń oraz rejestracją urządzeń. Rozpoznają, zapobiegają i wykrywają przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa związane z przywozem i wywozem towarów ochrony dóbr kultury oraz własności intelektualnej, a także przestępstwa związane z wprowadzaniem oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami. Funkcjonariusze kontrolują ruch i transport drogowy oraz współpracują z organami celnymi innych państw.

 

Poszukujemy kandydatów do Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej na stanowisko młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej

·         Oddział Celny Drogowy w Dorohusku Delegatura w Lublinie (15 etatów)

·         Oddział Celny Pocztowy w Lublinie Delegatura w Lublinie (12 etatów)

·         Oddział Celny w Zamościu Delegatura w Zamościu - oddziały celne graniczne (7 etatów)

·         Pierwszy Referat Realizacji w Białej Podlaskiej (9 etatów)

·         Piaty Referat Realizacji w Lublinie (9 etatów)

 

Funkcjonariuszem może zostać osoba, która:

Wymagania niezbędne:

·         jest obywatelem polskim,

·         korzysta z pełni praw publicznych,

·         nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         posiada wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,

·         cieszy się nieposzlakowaną opinią,

·         której stan zdrowia pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku,

·         nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141), ani nie była ich współpracownikiem.

 

Wymagania dodatkowe:

·         prawo jazdy kat. B.

 

Jak aplikować:

Przygotuj niezbędne dokumenty:

 

·         kwestionariusz osobowy, wg naszego wzoru (w załączeniu),

·         preferowane miejsce pełnienia służby (w załączeniu)

·         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

·         kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,

·         kopie świadectw pracy/służby z poprzednich miejsc pracy/służby, o ile pozostawałeś w stosunku pracy/służby,

·         oświadczenie dot. pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami – wypełnij, jeśli urodziłaś(eś) się przed 1 sierpnia 1972 r. (w załączeniu).

Złóż dokumenty w formie papierowej na adres:

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

ul. Szeligowskiego 24

20-883 Lublin

z dopiskiem:Postępowanie kwalifikacyjne nr 3/UCS/2021

Termin składania dokumentów:   23 czerwca 2021 r.

Decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia oferty do urzędu.

Co oferujemy:

·         służbę dającą poczucie stabilizacji zawodowej,

·         ścieżkę kariery zawodowej od aplikanta do inspektora,

·         dodatek za wysługę lat w wysokości od 2% do 25% wynagrodzenia zasadniczego po udokumentowaniu co najmniej 2-letniego stażu pracy,

·         inne dodatki do uposażenia przewidziane przepisami oraz po spełnieniu warunków np. dodatek kontrolerski, dodatek za pracę w godzinach nocnych, dodatek żywieniowy równoważnik za dojazdy,

·         nagrodę roczną, tzw. "trzynastkę",

·         nagrody jubileuszowe,

·         możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby,

·         dodatkowy urlop wypoczynkowy po 15 latach służby,

·         możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego,

·         świadczenia socjalne (np. dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny,  zapomoga - wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłata do kosztów udziału do zajęć kulturalno-oświatowych lub sportowo-rekreacyjnych i in.),

 

·         dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.

Ważne informacje

Etapy postępowania:

·         złożenie niezbędnych dokumentów

·         test wiedzy,

·         test sprawności fizycznej,

·         test psychologiczny,

·         test kompetencyjny,

·         rozmowa kwalifikacyjna,

·         ustalenie zdolności psychicznej i fizycznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej,

·         sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym.

Warunki pracy

·         funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania w obszarze właściwości miejscowej wskazanej Izby Administracji Skarbowej,

·         po zakończonym postępowaniu  kwalifikacyjnym Dyrektor IAS w Lublinie określi miejsce pełnienia służby funkcjonariusza,

·         realizacja zadań służbowych na stanowiskach w Referatach Realizacji związana jest z wykorzystaniem broni palnej i środków przymusu bezpośredniego.

 

 

Pozostałe informacje

·         istnieje możliwość zwiększenia liczby wolnych etatów w przypadku powstania wakatu w okresie od dnia ukazania się informacji do dnia poprzedzającego test wiedzy,

·         oferty nie spełniające wymogów formalnych (niekompletne, bez wymaganych podpisów na kwestionariuszu oraz otrzymane po terminie) zostaną odrzucone,

·         nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, 

·         nie możesz przystąpić do postępowania jeżeli w poprzednim postępowaniu z testu psychologicznego lub testu kompetencyjnego nie uzyskałaś(eś) wyniku pozytywnego, jeżeli od dnia przeprowadzenia tego testu do dnia, w którym upływa termin składania dokumentów w odpowiedzi na niniejszą Informację, nie upłynęło 12 m-cy,

·         jeżeli byłaś(eś) umieszczona(y) na liście kandydatów określonej w §16 ust. 6 rozporządzenia i ubiegasz się ponownie, w terminie 12 miesięcy od dnia poinformowania o wyniku rozmowy kwalifikacyjnej o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej w tej samej jednostce organizacyjnej KAS, to nie bierzesz udziału w etapach postępowania z wyjątkiem złożenia kwestionariusza osobowego.

·         dodatkowe informacje związane z postępowaniem kwalifikacyjnym uzyskasz pod numerem tel. 81 452 23 24

·         po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie określi miejsce pełnienia służby funkcjonariusza.

 

Podstawa prawna

Rozporządzenia Ministra Finansów z 31 grudnia 2019 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego  w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422); w związku z art. 153 Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Pliki do pobrania:

·         kwestionariusz osobowy,

·         oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami,

·         preferowane miejsce pełnienia służby,

·         rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej.

 

Przed wysłaniem dokumentów zgłoszeniowych prosimy o sprawdzenie ich kompletności z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu

 

Informacje o publikacji dokumentu bip


Data utworzenia: 08.06.2021

Autor:

Data publikacji: 08.06.2021 07:45

Osoba publikująca: Patrycja Magdalena Kowalczyk

Data ostatniej modyfikacji: 08.07.2022 07:22

Osoba modyfikująca: Patrycja Kowalczyk

Rejestr zmian