Rozpatrywanie skarg i wniosków w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie

  Rozpatrywanie skarg i wniosków w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie

  Rozpatrywanie skarg i wniosków w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie

  Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej (art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z późn. zm).

  Skargi i wnioski winny być sporządzone w języku polskim (art. 27 Konstytucji RP) oraz art. 4 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480).

  Korespondencja kierowana do organów administracji publicznej w Rzeczpospolitej Polskiej powinna być sporządzona w języku polskim, jako języku urzędowym, bądź do skargi powinien być złożony jej uwierzytelniony przekład.

  Rozpatrywanie skarg i wniosków w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie

  Skargi i wnioski są przyjmowane i rozpatrywane na podstawie przepisów:

  • Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735),
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

  Skargi i wnioski można wnosić:

  • bezpośrednio w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Lublinie przy ul. Tadeusza Szeligowskiego 24, 20-884 Lublin'
  • we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania (7.15–15.15),
  • w każdy poniedziałek w godzinach od 15.15. do 17.00 (jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy - dniem przyjęć interesantów jest najbliższy dzień roboczy),
  • drogą pocztową na adres: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie, ul. Szeligowskiego 24, 20-884 Lublin,
  • faksem pod nr tel. (81) 452-23-06,
  • pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat.ias.lublin@mf.gov.pl,
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. W tym celu należy założyć własne konto na platformie ePUAP za pośrednictwem strony strony www.epuap.pl (link otwiera nowe okno w zewnętrznym serwisie). Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia przesłanie dokumentów poprzez wypełnienie właściwego formularza.

  Skargi i wnioski można również składać w każdej jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej podległej organizacyjnie Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie w godzinach urzędowania, według zasad ich składania przewidzianych dla danej jednostki.

  Wymogi formalne

  Skargi oraz wnioski powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. Na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia
  i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  Uwaga:

  • Skargi i wnioski nie mogą być składane telefonicznie.
  • Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

  Zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego: „W przypadku gdy skarga,
  w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano
  w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego."

  Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie lub wyznaczony Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków
  w każdy poniedziałek w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.15 do 15.15, w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Lublinie przy ul. Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin, po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.
  Możliwe jest również ustalenie innego dogodnego terminu przyjęcia w innych godzinach lub w innym dniu tygodnia za pośrednictwem sekretariatu Izby Administracji Skarbowej w Lublinie pod numerem telefonu 81 452 23 00.

  Krajowy Telefon Interwencyjny Krajowej Administracji Skarbowej

  Całodobowy bezpłatny telefon interwencyjny: 800 060 000

  Adres skrzynki e-mail, na który można przesyłać informacje: powiadomKAS@mf.gov.pl
  Krajowy Telefon Interwencyjny KAS jest scentralizowanym kanałem komunikacji służącym przyjmowaniu od naszych klientów informacji na temat:

  • naruszeń przepisów prawa podatkowego,
  • naruszeń przepisów prawa celnego,
  • opinii dotyczących funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej.

  KTI KAS zastąpił, funkcjonujące do 30 kwietnia 2018 r., kontakty: „Powiadom Cło" oraz „Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Skarbowej".

  Numer Krajowego Telefonu Interwencyjnego KAS oraz adres e-mail są jednolite na terenie całego kraju.

  Zarówno telefon interwencyjny, jak i adres e-mail, zapewniają anonimowe przekazanie informacji.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 15.01.2019 Data publikacji: 15.01.2019 07:45 Data ostatniej modyfikacji: 02.04.2023 00:35
  Autor: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Osoba publikująca: Michał Naklicki Osoba modyfikująca: Michał Deruś
  Rejestr zmian