Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują w szczególności przepisy następujących aktów prawnych:

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900  ze zmianami),

  • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256),
  • Zarządzenie  Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji  skarbowej,urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych (Dz.Urz. MRiF z 2017 r. poz.44),
  • Zarządzenie Nr 3 Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie prowadzenia rejestrów oraz przekazywania informacji w sprawach sądów administracyjnych (Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 22 stycznia 2015 r. poz.7 ze zmianami)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),
  • Regulamin organizacyjny Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.


  Sprawy w urzędzie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu zasad wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej.
  Zgodnie z Ordynacją podatkową załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 139 § 1 Op).
  Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę, lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie. (art. 139 § 2).
  W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie urząd ma obowiązek zawiadomienia strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 § 1 Op). Do terminu, w którym ma być wydana decyzja nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnienia spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 § 4 Op).
  Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie służy stronie ponaglenie. Właściwość rozpatrywania ponagleń reguluje art. 141 Op. Przy postępowaniu odwoławczym stosuje się przepisy Rozdziału 15 Op.
  Sprawy załatwiane są w formie pisemnej. Uprawnienia do podpisywania pism określa Regulamin organizacyjny Organu.

   

  Rozpatrywanie skarg i wniosków w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie

  Skargi i wnioski są przyjmowane i rozpatrywane na podstawie przepisów Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

  Skargi i wnioski do Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie można wnosić:

  • bezpośrednio w siedzibie Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie przy ul. Narutowicza 56, 20-016 Lublin, na sali obsługi podatnika (parter):

  1.  we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania (7.15–15.15),

  2.  w każdy poniedziałek w godzinach od 15.15. do 18.00,

  • drogą pocztową na adres: Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie, ul. Narutowicza 56, 20-016 Lublin,

  • faksem pod nr tel. (81) 535-04-53,

  • pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat.3us.lublin@mf.gov.pl,

  • elektroniczną skrzynką podawczą ePUAP

  Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w godz. 7.15-15.15 w dniach od poniedziałku do piątku w pok. nr 206, 204, 118.
  Telefoniczne zgłoszenia przyjmowane są pod numerem tel. (81) 535- 04- 77.

  Skargi oraz wnioski powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. Na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
  W przypadku ustnego wniesienia skargi lub wniosku wyznaczony pracownik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie sporządza protokół przyjęcia skargi lub wniosku, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

  Petycje, skargi i wnioski obywateli oraz organizacji społecznych dotyczące w szczególności:

  1. zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,

  2. naruszenia praworządności lub interesów skarżących, a także

  3. przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw, zgłaszane do:

  Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie
  ul. Szeligowskiego 24
  20-833 Lublin

  Skargi i wnioski dotyczące działania Urzędów Skarbowych województwa lubelskiego i Izby Administracji Skarbowej w Lublinie przyjmowane są w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Lublinie przy ul. Szeligowskiego 24

  • w każdy poniedziałek w godzinach 7.15 – 17.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki – w godzinach od 7.15 - 15.15 w Sekretariacie Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

  • lub telefonicznie tel. (81) 452-23-00

  Krajowy Telefon Interwencyjny Krajowej Administracji Skarbowej (KTI KAS)
  KTI KAS jest formą komunikacji, umożliwiającą Podatnikom przekazywanie opinii i informacji na temat:

  • naruszeń przepisów prawa podatkowego

  • naruszeń przepisów prawa celnego

  • funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej

  Numer Krajowego Telefonu Interwencyjnego Krajowej Administracji Skarbowej oraz adres internetowy są jednolite na terenie całego kraju. Całodobowy bezpłatny nr telefonu : 800 060 000
  adres e-mail: powiadomKAS@mf.gov.pl
  Zarówno telefon interwencyjny jak i adres e-mail umożliwiają całkowicie anonimowe przekazanie informacji

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.05.2015 Data publikacji: 13.05.2015 13:51 Data ostatniej modyfikacji: 03.03.2020 13:44
  Autor: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Osoba publikująca: Marta Szpakowska Osoba modyfikująca: Monika Daniel
  Rejestr zmian