Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują w szczególności przepisy następujących aktów prawnych:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325  ze zmianami),
  • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256),
  • Zarządzenie  Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji  skarbowej,urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych (Dz.Urz. MRiF z 2017 r. poz.44),
  • Zarządzenie Nr 3 Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie prowadzenia rejestrów oraz przekazywania informacji w sprawach sądów administracyjnych (Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 22 stycznia 2015 r. poz.7 ze zmianami)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),
  • Regulamin organizacyjny Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

  Sprawy w urzędzie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu zasad wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej.
  Zgodnie z Ordynacją podatkową załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 139 § 1 Op).
  Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę, lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie. (art. 139 § 2).
  W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie urząd ma obowiązek zawiadomienia strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 § 1 Op). Do terminu, w którym ma być wydana decyzja nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnienia spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 § 4 Op).
  Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie służy stronie ponaglenie. Właściwość rozpatrywania ponagleń reguluje art. 141 Op. Przy postępowaniu odwoławczym stosuje się przepisy Rozdziału 15 Op.
  Sprawy załatwiane są w formie pisemnej. Uprawnienia do podpisywania pism określa Regulamin organizacyjny Organu.

  Składanie skarg i wniosków w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie

  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

  Skargi i wnioski można składać w następujący sposób:

  • pisemnie na adres: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie, ul. Szeligowskiego 24 20-884 Lublin;
  • Punkt Podawczy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie w sali obsługi - parter budynku;
  • za pośrednictwem ePUAP;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat.ias.lublin@mf.gov.pl;
  • faksem na numer: 81 452 23 06;
  • osobiście w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

  Przyjęcia interesantów odbywają się:

  w każdy poniedziałek w godzinach 7.15 - 17.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki - w godzinach od 7.15 - 15.15.
  Sekretariat Izby Administracji Skarbowej w Lublinie: tel. 81 452 23 00 lub 81 452 23 82.
  Skargi i wnioski zarówno te nadesłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  Krajowy Telefon Interwencyjny Krajowej Administracji Skarbowej

  Całodobowy bezpłatny telefon interwencyjny: 800 060 000

  Adres skrzynki e-mail, na który można przesyłać informacje: powiadomKAS@mf.gov.pl
  Krajowy Telefon Interwencyjny KAS jest scentralizowanym kanałem komunikacji służącym przyjmowaniu od naszych klientów informacji na temat:

  • naruszeń przepisów prawa podatkowego,
  • naruszeń przepisów prawa celnego,
  • opinii dotyczących funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej.

  KTI KAS zastąpił, funkcjonujące do 30 kwietnia 2018 r., kontakty: „Powiadom Cło" oraz „Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Skarbowej".

  Numer Krajowego Telefonu Interwencyjnego KAS oraz adres e-mail są jednolite na terenie całego kraju.

  Zarówno telefon interwencyjny, jak i adres e-mail, zapewniają anonimowe przekazanie informacji.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 18.08.2017 Data publikacji: 24.02.2017 10:27 Data ostatniej modyfikacji: 16.10.2020 10:01
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Osoba publikująca: Magdalena Wierzejska Osoba modyfikująca: Magdalena Wierzejska
  Rejestr zmian