Lista biegłych skarbowych

  Lista biegłych skarbowych

  Lista biegłych skarbowych

  Wpisanie na listę biegłych skarbowych uwarunkowane jest przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 ze zmianami).
  1. Uprawnienia do oszacowania wartości ruchomości lub prawa majątkowego zobowiązanego mogą być nadane osobie, która:
   1. korzysta w pełni z praw publicznych,
   2. posiada:
    • dyplom ukończenia wyższej, średniej lub zasadniczej szkoły o profilu technicznym lub artystycznym lub dyplom mistrza, w zawodzie lub kierunku odpowiadającym rodzajowi majątku, którego wartość podlega oszacowaniu,
    • opinię właściwego stowarzyszenia, organizacji zawodowej, szkoły wyższej lub innej instytucji stwierdzającej posiadanie przez tę osobę teoretycznych i praktycznych wiadomości w danej gałęzi techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności niezbędnych do oszacowania wartości majątku.
  2. Z wnioskiem o nadanie uprawnień do szacowania wartości majątku zobowiązanego kandydat na biegłego skarbowego występuje do dyrektora izby skarbowej.
  3. Do wniosku dołącza się:
   1. uwierzytelniony odpis dokumentu oraz opinię, o których mowa w art. 67c § 1 pkt 2 ww. ustawy,
   2. informację określającą zakres uprawnień, o które kandydat się ubiega,
   3. dokumenty stwierdzające tożsamość kandydata oraz jego niekaralność,
   4. opinię zakładu pracy, jeżeli kandydat jest pracownikiem.
  4. Na postanowienie dyrektora izby skarbowej, odmawiające dokonania wpisu na listę biegłych skarbowych, przysługuje zażalenie.
  5. Podstawę do podjęcia czynności biegłego skarbowego stanowi wpis kandydata na listę prowadzoną przez izbę skarbową.
  6. W prowadzonej przez izbę skarbową liście biegłych skarbowych uwzględnia się:
   1. imię i nazwisko biegłego skarbowego i jego adres zamieszkania,
   2. zakres przyznanych uprawnień,
   3. termin wpisania na listę,
   4. wzór uwierzytelnionego podpisu biegłego skarbowego.
  7. Lista biegłych skarbowych jest dostępna dla zainteresowanych w siedzibie odpowiedniej izby skarbowej.
  8. Skreślenie z listy biegłych skarbowych następuje:
   1. na własną prośbę,
   2. w przypadku:
    • pozbawienia praw publicznych lub utraty innych warunków do pełnienia tej funkcji albo stwierdzenia, że z chwilą dokonania wpisu na listę biegły skarbowy warunkom tym nie odpowiadał i nadal nie odpowiada,
    • śmierci biegłego skarbowego,
    • stwierdzenia nienależytego wykonywania funkcji biegłego skarbowego.
  9. Na postanowienie dyrektora izby skarbowej w sprawie skreślenia biegłego skarbowego z listy biegłych skarbowych przysługuje zażalenie.
  10. Biegły skarbowy, wydając opinię, używa tytułu biegłego skarbowego z oznaczeniem izby skarbowej, na listę której został wpisany.
  11. Biegły skarbowy jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić izbę skarbową o:
   1. każdej zmianie swojego adresu,
   2. zamierzonej przerwie w wykonywaniu czynności biegłego skarbowego przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
  W związku z art. 67c § 8 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.) informujemy, że lista biegłych skarbowych jest dostępna dla zainteresowanych w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Lublinie przy ul. Tadeusza Szeligowskiego 24 w Pierwszym Dziale Egzekucji Administracyjnej. Korzystający z listy biegłych skarbowych ponoszą odpowiedzialność za udostepnione im materiały. 
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.05.2015 Data publikacji: 13.05.2015 14:39 Data ostatniej modyfikacji: 21.03.2021 16:03
  Autor: Natalia Darmochwał-Janik Osoba publikująca: Natalia Darmochwał-Janik Osoba modyfikująca: Michał Deruś
  Rejestr zmian