Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

  Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

  Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

  Zasady udostępniania informacji przez Izbę Administracji Skarbowej oraz urzędy skarbowe woj. lubelskiego

  Zasady udostępniania informacji przez Izbę Administracji Skarbowej oraz urzędy skarbowe określają w szczególności następujące przepisy:

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 742),
  3. Ustawa z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
  4. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176),
  5. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1446)
  6. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej skarbowych, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych (Dz. Urz. MRiF z 2017 r., poz. 44)

  Izba Administracji Skarbowej oraz urzędy skarbowe udostępniają informację na wniosek zainteresowanego podmiotu, pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w powyższych przepisach, tj. w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Informacja publiczna udostępniana jest w trybie wyznaczonym przez ustawę o dostępie do informacji publicznej, przy czym przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji, będących informacjami publicznymi.

  W szczególności: informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust 1 u.d.i.p.). Udostępnienie informacji na wniosek następuje co do zasady bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust 1 u.d.i.p.). W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 2 u.d.i.p.).

  Udostępnienie informacji przez urząd następuje w sposób i formie zgodnych z wnioskiem, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje urząd uniemożliwiają udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W tej sytuacji urząd powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone (art. 14 ust 1 i 2 u.d.i.p.). Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez urząd następuje w drodze decyzji (art. 16 ust 1 u.d.i.p).

  Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

  16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t. j.  Dz. U. 2019 poz. 1446), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

  Wprowadzona ustawa ma na celu implementację w polskim porządku prawnym przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE 2013, L 175/1).

  Warunki udostępniania informacji publicznych upowszechnionych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Lublinie oraz urzędów skarbowych woj. lubelskiego:

  1. Podmiot wykorzystujący informacje publiczną pochodzącą od Izby Administracji Skarbowej w Lublinie oraz urzędów skarbowych woj. lubelskiego zobligowany jest do: poinformowania o pochodzeniu oraz czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Izby Administracji Skarbowej w Lublinie oraz urzędów skarbowych woj. lubelskiego, udostępniania pozyskanej informacji publicznej od Izby Administracji Skarbowej w Lublinie oraz urzędów skarbowych woj. lubelskiego w pierwotnej, niezmienionej formie z zastrzeżeniem ust. 2;
  2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może ponownie wykorzystywać informację publiczną w wersji przetworzonej. W takim przypadku podaje stosowną informację przy ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej;
  3.  Izba Administracji Skarbowej Lublinie oraz urzędy skarbowe woj. lubelskiego ponoszą odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, jaka została zamieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Lublinie oraz urzędów skarbowych woj. lubelskiego lub została udostępniona na wniosek.

  Warunki udostępniania informacji publicznych, w celu ich ponownego wykorzystywania w trybie wnioskowym:

  1. Informacje publiczne udostępniane są w celu ich ponownego wykorzystywania, na wniosek, w przypadku gdy informacja publiczna nie została udostępniona na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Lublinie oraz urzędów skarbowych woj. lubelskiego, bądź gdy wnioskodawca zamierza wykorzystać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
  2. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie oraz urzędy skarbowe woj. lubelskiego określają ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy;
  3. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie oraz urzędy skarbowe woj. lubelskiego mogą nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Przy nakładaniu opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji; Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio na przygotowanie i przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie;
  4. Osobie składającej wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej przysługują następujące środki prawne:
   • W przypadku odmowy ponownego wykorzystywania informacji publicznej wnioskodawca może złożyć skargę do organu wyższego stopnia, a następnie skargę do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji;
   • W przypadku otrzymania oferty ponownego wykorzystywania informacji publicznej wnioskodawca może złożyć sprzeciw od oferty do Izby Administracji  Skarbowej w Lublinie /właściwego urzędu skarbowego woj. lubelskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, z powodu naruszenia w ofercie przepisów ustawy. Po otrzymaniu sprzeciwu Izba Administracji Skarbowej w Lublinie/właściwy urząd skarbowy woj. lubelskiego wydaje decyzję stwierdzającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej i/lub wysokość opłaty. Od decyzji przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia, a następnie skarga do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji;
  5. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), z tym że: a) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
  6. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.), z tym że:
   • Przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
   • Skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
  7. Podmiot zobowiązany zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 386).

  Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 28.02.2017 08:23 Data ostatniej modyfikacji: 02.04.2023 17:10
  Autor: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Osoba publikująca: Marta Szpakowska Osoba modyfikująca: Michał Deruś
  Rejestr zmian