Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  W Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie prowadzone są następujące rejestry i archiwa:

  1. Rejestr biegłych skarbowych:
   • Rejestr biegłych skarbowych w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie prowadzi komórka egzekucji administracyjnej.
  2. Rejestr pism i spraw.
   • Wszelkie czynności związane z rejestrowaniem, ewidencjonowaniem i archiwizowaniem dokumentów są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy oraz regulacje wewnętrzne.
  3. Ewidencja skarg wnoszonych do WSA i NSA.
  4. Rejestr skarg i wniosków.

  Archiwum zakładowe wraz z magazynami w poszczególnych urzędach skarbowych, urzędzie celno-skarbowym i oddziałach celnych.

  Prowadzenie archiwum zakładowego Izby Administracji Skarbowej w Lublinie należy do zakresu działania komórki logistyki. Archiwum prowadzone jest w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Lublinie przez wyznaczonego pracownika, który dokonuje udostępnienia przechowywanej dokumentacji na wniosek zainteresowanego podmiotu za zgodą Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

  Udostępnienie dokumentacji do celów naukowo-badawczych odbywa się, o ile nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli, zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. Udostępnienie danych zawartych w rejestrach publicznych następuje na wniosek złożony w formie pisemnej lub elektronicznej, wyłącznie po wskazaniu zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji oraz zobowiązaniu podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych do ich wykorzystania wyłącznie do realizacji zadania publicznego. Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych.

  Prowadzenie rejestrów i archiwum w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie regulują:

  1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.).
  2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach skarbowych i urzędach skarbowych.
  3. Zarządzenie Nr 47 Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w tych organach.
  4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742).
  5. Ustawa z dnia 26 stycznia1984 r. Prawo prasowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1914).
  6. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670 ze zm.).
  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 roku w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 205, poz. 1692 ze zm.).
  8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U.2021 r. poz. 217 ze zm.)
  9. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.).
  10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.).
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 28.02.2017 10:07 Data ostatniej modyfikacji: 26.05.2022 13:19
  Autor: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Osoba publikująca: Marta Szpakowska Osoba modyfikująca: Michał Deruś
  Rejestr zmian