Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

   Skargi, wnioski i petycje są przyjmowane i rozpatrywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 256.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46). 

  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

  Organy państwowe obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach.

  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania.

  Interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez Naczelnika Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej, Zastępcę Naczelnika lub wyznaczonych pracowników.

   

  Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się:
  • we wszystkie dni robocze, w godzinach pracy Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej od 7.30 do 15.30;
  • przez Naczelnika Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej lub jego Zastępcę w każdy wtorek w godzinach od 14.30 do 15.30 w siedzibie Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej ul. Celników Polskich 21;
  • w pierwszy, drugi i trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 15.30 do 17.30 w siedzibie Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej ul. Celników Polskich 21;
  • w czwarty i piąty wtorek miesiąca w godzinach od 15.15 do 17.15 w Lubelskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Białej Podlaskiej - w Lublinie ul. Lubomelska 1-3.

  Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy, dniem przyjęć interesantów – poza godzinami pracy – jest najbliższy dzień roboczy.

   

  Rejestr skarg i wniosków prowadzi Dział Spraw Ogólny, Analiz, Prognoz i Sprawozdawczości Lubelskiego Urzędu Celno Skarbowego w Białej Podlaskiej.

  Przyjmowanie skarg i wniosków w godzinach pracy od 7.30 do 15.30 w siedzibie Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej powierza się Referatowi Obsługi Prawnej.

   

  Petycje

  1. Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870).

  2.Przedmiot petycji:

  Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

  3.Sposób składania petycji:

  Petycję można złożyć w następujący sposób:

  • przesłać listownie
  • przesłać faksem
  • przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP,
  • złożyć w formie pisemnej bezpośrednio w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie w godzinach pracy Izby.

  Petycji nie można złożyć telefonicznie.

  4.Wymogi formalne petycji:
  Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów, oznaczenie adresata petycji, wskazanie przedmiotu petycji,
  • jeżeli petycja składana jest w formie pisemnej – podpis podmiotu wnoszącego petycję albo podpis osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję (w przypadku gdy podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów),
  • jeżeli petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

  5.Składanie petycji w interesie podmiotu trzeciego:

  Petycja może być składana w interesie podmiotu trzeciego za jego zgodą. W takim przypadku petycja powinna dodatkowo zawierać, oprócz spełnienia wymagań wymienionych w pkt 4:
  - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu trzeciego,
  - miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu trzeciego,
  - adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podmiotu trzeciego,
  - zgodę podmiotu trzeciego wyrażoną w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  6.Uwagi :

  O tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna.
  Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy podmiotu) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

   

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 20.02.2017 Data publikacji: 20.02.2017 11:01 Data ostatniej modyfikacji: 06.03.2020 13:25
  Autor: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Osoba publikująca: Marcin Czajka Osoba modyfikująca: Monika Daniel