Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Lubelskim Urzędzie Celno-Skarbowym załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa. Właściwość rzeczowa i sposób załatwiania sprawa wynika w szczególności z przedstawionych poniżej przepisów.

  W sprawach celnych:

  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 505 ze zm.),
  • ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (tekst jednolity: Dz.U.2020 r. 1382),
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952 /2013 ustanawiające Unijny Kodeks Celny,
  • rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego,
  • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952 /2013 ustanawiającego Unijny Kodeks Celny,
  • rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446
  • ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz.505).

  W sprawach podatkowych:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.),
  • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.),
  • ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity: Dz. U. z  2020 r. poz.722 ze zm. .),
  • ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz.284 ze zm.).

  W sprawach dotyczących transportu drogowego:

  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 875 ze zm.),
  • ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r, poz. 859),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz.256 ze zm.),

  W sprawach i karnych i karnych skarbowych:

  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Karny Skarbowy (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 19 ze zm.),
  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1444 ze zm.)
  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz 30 ze zm.),

  Należy pamiętać, iż:

  1. W zakresie spraw administracyjnych obowiązuje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz.1546 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).
  2. W zakresie ogólnych zasad postępowania w przypadku wpływu dokumentów, trybu postępowania z aktami w toku bieżącej pracy i ich obiegu, zapewniające tym samym jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania akt /sposób przyjmowania spraw/: zarządzenie  Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych (Dz.Urz.MRiF.2017.44).
  3. W sprawach skarg i wniosków stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U.2002.5.46).

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 31.01.2018 Data publikacji: 31.01.2018 12:13 Data ostatniej modyfikacji: 16.07.2021 10:57
  Autor: Marcin Czajka Osoba publikująca: Marcin Czajka Osoba modyfikująca: Monika Daniel
  Rejestr zmian