Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują w szczególności przepisy następujących aktów prawnych:
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.),
  • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 256),
  • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych  (Dz.Urz.Min.Roz. i Fin. z 2017 r. poz.44)
  • Zarządzenie Nr 3 Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie prowadzenia rejestrów oraz przekazywania informacji w sprawach sądów administracyjnych (Dz.Urz. Min. Fin. z 2015 r., poz.7 ze zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46),
  • Regulamin organizacyjny Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej.

  Sprawy w urzędzie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu zasad wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej.

   

  Zgodnie z Ordynacją podatkową załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 139 § 1 Op).

  Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę, lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie. (art. 139 § 2).

  W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie urząd ma obowiązek zawiadomienia strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 § 1 Op). Do terminu, w którym ma być wydana decyzja nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnienia spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 § 4 Op).

  Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie służy stronie ponaglenie. Właściwość rozpatrywania ponagleń reguluje art. 141 Op. Przy postępowaniu odwoławczym stosuje się przepisy Rozdziału 15 Op.

  Sprawy załatwiane są w formie pisemnej. Uprawnienia do podpisywania pism określa Regulamin organizacyjny Organu.

   

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje są przyjmowane i rozpatrywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46).
   
  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
   
  Organy państwowe obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach.
   
  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania.
   
  Interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez Naczelnika Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej, Zastępcę Naczelnika lub wyznaczonych pracowników.
   
  Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się:
   
  • we wszystkie dni robocze, w godzinach pracy Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej od 7.30 do 15.30;
  • przez Naczelnika Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej lub jego Zastępcę w każdy wtorek w godzinach od 14.30 do 15.30 w siedzibie Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej ul. Celników Polskich 21;
  • w pierwszy, drugi i trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 15.30 do 17.30 w siedzibie Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej ul. Celników Polskich 21;
  • w czwarty i piąty wtorek miesiąca w godzinach od 15.15 do 17.15 w Lubelskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Białej Podlaskiej - w Lublinie ul. Lubomelska 1-3.

  Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy, dniem przyjęć interesantów – poza godzinami pracy – jest najbliższy dzień roboczy.

   

  Rejestr skarg i wniosków prowadzi Dział Spraw Ogólny , Analiz, Prognoz i Sprawozdawczości Lubelskiego Urzędu Celno Skarbowego w Białej Podlaskiej.
   
  Przyjmowanie skarg i wniosków w godzinach pracy od 7.30 do 15.30 w siedzibie Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej powierza się Referatowi Obsługi Prawnej.
   
   

  Krajowy Telefon Interwencyjny Krajowej Administracji Skarbowej (KTI KAS)

  Krajowy Telefon Interwencyjny KAS jest scentralizowanym kanałem komunikacji służącym przyjmowaniu od naszych podatników informacji na temat:

  • naruszeń przepisów prawa podatkowego,
  • naruszeń przepisów prawa celnego,
  • opinii dotyczących funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej.

  Numer Krajowego Telefonu Interwencyjnego Krajowej Administracji Skarbowej oraz adres internetowy są jednolite na terenie całego kraju. 
  Całodobowy bezpłatny telefon interwencyjny: 800 060 000
  adres e-mail: powiadom_kas@mf.gov.pl
  Zarówno telefon interwencyjny, jak i adres e-mail umożliwiają całkowicie anonimowe przekazanie informacji. Otrzymane informacje są wnikliwie analizowane i we właściwy sposób wykorzystywane.

  Każda wiadomość o łamaniu prawa jest dla nas cenna. Skuteczna walka z przestępczością to więcej pieniędzy w krajowym budżecie na drogi, szkoły, szpitale i inne wydatki publiczne. Jeżeli masz informacje, które mogą nam w tym pomóc, nie zostawiaj ich dla siebie – powiadom KAS.
   
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 25.01.2018 Data publikacji: 25.01.2018 10:13 Data ostatniej modyfikacji: 21.05.2020 11:51
  Autor: Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej Osoba publikująca: Marcin Czajka Osoba modyfikująca: Bożena Birska-Gnyp
  Rejestr zmian