Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują w szczególności przepisy następujących aktów prawnych:
   
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.),
  • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),
  • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych  (Dz.Urz.Min.Roz. i Fin. z 2017 r. poz.44)
  • Zarządzenie Nr 3 Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie prowadzenia rejestrów oraz przekazywania informacji w sprawach sądów administracyjnych (Dz.Urz. Min. Fin. z 2015 r., poz.7 ze zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46),
  • Regulamin organizacyjny Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej.

  Sprawy w urzędzie załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu zasad wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej.

   

  Zgodnie z Ordynacją podatkową załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 139 § 1 Op).

  Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę, lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie. (art. 139 § 2).

  W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie urząd ma obowiązek zawiadomienia strony o przyczynach niedotrzymania terminu, wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 § 1 Op). Do terminu, w którym ma być wydana decyzja nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnienia spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 § 4 Op).

  Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie służy stronie ponaglenie. Właściwość rozpatrywania ponagleń reguluje art. 141 Op. Przy postępowaniu odwoławczym stosuje się przepisy Rozdziału 15 Op.

  Sprawy załatwiane są w formie pisemnej. Uprawnienia do podpisywania pism określa Regulamin organizacyjny Organu.

   

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje są przyjmowane i rozpatrywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46).
   
  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
   
  Organy państwowe obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach.
   
  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania.
   
  Interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez Naczelnika Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej, Zastępcę Naczelnika lub wyznaczonych pracowników.
   
  Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się:
   
  • we wszystkie dni robocze, w godzinach pracy Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej od 7.30 do 15.30;
  • przez Naczelnika Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej lub jego Zastępcę w każdy wtorek w godzinach od 14.30 do 15.30 w siedzibie Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej ul. Celników Podlaskich 21;
  • w pierwszy i drugi wtorek miesiąca w godzinach od 15.30 do 17.30 w siedzibie Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej ul. Celników Podlaskich 21;
  • w trzeci, czwarty i piąty wtorek miesiąca w godzinach od 15.15 do 17.15 w Lubelskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Białej Podlaskiej - w Lublinie ul. Lubomelska 1-3.
  Rejestr skarg i wniosków prowadzi Dział Spraw Ogólny , Analiz, Prognoz i Sprawozdawczości Lubelskiego Urzędu Celno Skarbowego w Białej Podlaskiej.
   
  Przyjmowanie skarg i wniosków w godzinach pracy od 7.30 do 15.30 w siedzibie Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej powierza się Referatowi Obsługi Prawnej.
   
   
  Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Podatkowej (KTI AP)
  Całodobowy bezpłatny telefon interwencyjny: 800 060 000
  Adres skrzynki e-mail, na który można przesyłać informacje: powiadomKAS@mf.gov.pl 
  Krajowy Telefon Interwencyjny KAS jest scentralizowanym kanałem komunikacji służącym przyjmowaniu od naszych klientów informacji na temat:
  • naruszeń przepisów prawa podatkowego,
  • naruszeń przepisów prawa celnego,
  • opinii dotyczących funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej.
  KTI KAS zastąpił, funkcjonujące do 30 kwietnia 2018 r., kontakty: „Powiadom Cło" oraz „Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Skarbowej".
  Numer Krajowego Telefonu Interwencyjnego KAS oraz adres e-mail są jednolite na terenie całego kraju.
  Zarówno telefon interwencyjny, jak i adres e-mail, zapewniają anonimowe przekazanie informacji.
  Otrzymane informacje są wnikliwie analizowane i we właściwy sposób wykorzystywane.
  Każda wiadomość o łamaniu prawa jest dla nas cenna. Skuteczna walka z przestępczością to więcej pieniędzy w krajowym budżecie na drogi, szkoły, szpitale i inne wydatki publiczne. Jeżeli masz informacje, które mogą nam w tym pomóc, nie zostawiaj ich dla siebie – powiadom KAS.
   
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 25.01.2018 Data publikacji: 25.01.2018 10:13 Data ostatniej modyfikacji: 27.09.2019 10:20
  Autor: Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej Osoba publikująca: Marcin Czajka Osoba modyfikująca: Monika Daniel
  Rejestr zmian